Silk Road Week 2020 هفته جاده ابریشم

Riza-yi `Abbasi (ca. 1565–1635), The Old man and the Youth, second quarter 17th century, collection The Metropolitan Museum of Art

هفته جاده ابریشم

معرفی و توسط  موزه ملی ابریشم چین هفته جاده ابریشم یک رویداد سالیانه است که برای اولین بار در
انجمن مطالعات بافته های جاده ابریشم چین IASSRT در امتداد کشورهای جاده ابریشم برگزار می
شود. این انجمن ها برای توسعه و ترویج روح Hangzhou به طور مشترک این پیشنهاد را مطرح کردند و
هدف از آن افزایش شناخت و معرفی ارزشهای جاده فرهنگی جاده ابریشم و تقویت حفاظت از سایت ها و
.یادمانهای جاده ابریشم است


اولین اتفاق این رویداد سالیانه است و به میزبانی اداره میراث فرهنگی ملی و هفته جاده ابریشم 2020 
مردم شهر ژیجیانگ برگزار می شود. موضوع اصلی این رویداد Hangzhou و راه ها ابریشم : یادگیری
است. چین در این رویداد فعالیت هایی با هدایت موزه ها از قبیل نمایشگاه متقابل برای همکاریهای آتی
ها، اجرای موسیقی، گزارش ها و کارگاه ها، و تجلیل از Tian Shan برای ثبت جاده ابریشم در سال 2014
.در لیست جهانی یونسکو از جمله فعالیت هایی است که در این رویداد سالیانه برگزار می شود


 :برنامه هفتگی رویداد شامل موارد زیر می باشد
نمایشگاه های موقت جاده ابریشم، قبل و بعد از ریختوفن، داستان های گنجینه های جاده ابریشم
راه اندازی گزارش سالانه میراث فرهنگی جاده ابریشم در سال 2014
 راه اندازی رسمی نقشه جهانی پروژه ابریشم
برگزاری سمپوزیوم موزه داران به صورت همزمان
در همین زمان، موزه ها، موسسات و شرکت های موجود در جاده ابریشم تشویق می شوند تا با اشتیاق
را ساماندهی و فعالیت های مرتبط با آن را شناسایی کنند. از همه نهادهای مرتبط  هفته جاده ابریشم  
.دعوت می شود تا فعالیت های آنلاین خود را به عنوان بخشی از این رویداد دنبال کنند


:فعالیت های آنلاین شامل موارد زیر می باشد
 پخش زنده از حفاظت و نگهداری هویت جاده ابریشم
 برپا کردن نمایشگاه های ویژه از موزه ها که به مخاطبان این امکان را می دهد تا از راه دور از 41
موزه در مسیر جاده ابریشم در چین دیدن کنند
 فیلم های کوتاه از 110 موزه جاده ابریشم نیز در دسترس خواهد بود
 نمایش پوسترهای آنلاین با موضوع جاده ابریشم: از موزه های کنار جاده ابریشم دعوت شده که از
 .می تا 04 ژوئن چندین عکس از خاص ترین آثار خود را در فضای مجازی منتشر کنند 

Translation by Fatemeh Ahmadi. Also see PDF: SilkRoadWeek in Persian (Farsi)